Privacybeleid & Statuten

Privacybeleid Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht

Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht behartigt de belangen van de leden, zijnde huurders en vastgoedeigenaren van met name kantoren en bedrijfsgebouwen in het gebied van Business Eiland Utrecht. Dit gebied heeft een trekkingsrecht uit Ondernemersfonds Utrecht en is er gecategoriseerd als trekkingsgebied 9C. De gemeenschappelijke belangenbehartiging is niet alleen richting de lokale overheden, maar betreft ook een gemeenschappelijke aanpak van collectief te benoemen thema’s die het vestigingsklimaat voor bedrijven gunstig beïnvloeden.

Leden van de vereniging kunnen huurders en/of vastgoedeigenaren zijn van niet-woningen binnen het trekkingsgebied van Business Eiland Utrecht uit Ondernemersfonds Utrecht. Deze huurders en/of vastgoedeigenaren betalen jaarlijks een opslag op hun OZB voor Ondernemersfonds Utrecht. Leden registreren zich via de website van ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht.

Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht hecht veel waarde aan de bescherming van de gegevens van haar leden. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met verzamelde persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de ondernemersvereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij algemene persoonsgegevens van u vragen. Zie hiertoe de bijlage ‘Overzicht gebruik persoonsgegevens’, categorie A en C.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons levert, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor expliciete schriftelijk toestemming geeft. Wij geven echter nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij zullen de door u verstrekte gegevens dus niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Toegang tot informatie over de leden op de website
Op de website van Business Eiland Utrecht staan de namen van de bedrijven/organisaties uit Business Eiland Utrecht vermeld die zich als lid hebben geregistreerd met een hyperlink naar hun eigen bedrijfswebsite. Zie hiertoe de bijlage ‘Overzicht gebruik persoonsgegevens’, categorie D).

Aanmelden nieuwsbrief
Via de website is het voor derden mogelijk zich aan te melden voor de nieuwsbrief van Business Eiland Utrecht. Gegevens van de aanmelder die via de website bewaard worden, zijn te vinden onder categorie B van de bijlage ‘Overzicht gebruik persoonsgegevens’.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bij verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u geen rechten meer ontlenen aan uw lidmaatschap. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contact
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kunt u dit doen via: info@businesseilandutrecht.nl

Bijlage: overzicht gebruik persoonsgegevens

Statuten van Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht

Klik hier om de statuten te raadplegen.